Bod č. 16

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3499/25, spoločnosti VILLA RUSTICA, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.