Bod č. 15

Návrh na zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 324/1992 zo dňa 9. 12. 1992 a Návrh na predaj podielu 1/3 na pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 2555/91, Ing. Jane Fabšičovej, CSc., ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.