Bod č. 38

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu vo veľkosti 1/3 na stavbe v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, súp. č. 103176 stojacej na pozemku parc. č. 7295, vo vlastníctve Tomislava Suchého


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.