Bod č. 21

Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13605/101, spoločnosti BÁRDI AUTO SLOVAKIA, s r.o., so sídlom v Šamoríne, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.