Bod č. 6

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku registra „C“ v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1178, pre Dagmar Mikulcovú – MIKA, s miestom podnikania v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.