Bod č. 18

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22225/28, spoločnosti DEVELOPMENT 4, a.s. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.