Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 07.12.2016 - 08.12.2016

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 11. 2016

 2. 1a.Plnenie uznesenia č. 606/2008 v znení uznesenia č. 107/2011: Uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta na vyplatenie účelovej dotácie na vybudovanie lodenice v Karloveskej zátoke

 3. 2.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplatenia a Základné pravidlá - Parkovacia politika hlavného mesta SR Bratislavy 2016 (Aktualizácia Základných pravidiel parkovacej politiky schválených uznesením č. 778/2012 zo dňa 26. - 27. 09. 2012)

 4. 3.Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 – 2019

 5. 4.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

 6. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj - rokovanie o bode vo štvrtok ako druhý po vystúpení občanov

 7. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov

  Materiály
 8. 7.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 14/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2013, všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2014, všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2015 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016

 9. 8.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva

 10. 9.Návrh dodatku k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – zmena čl. 91 ods. 1 písm. b) a doplnenie čl. 87 a 89

 11. 10.Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 12. 11.Uznesenie k poľovnému revíru

 13. 13.Návrh nákupu a financovania 88 ks autobusov

 14. 14.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22105/3, RNDr. Gabriele Tóthovej a RNDr. Ondrejovi Tóthovi

 15. 15.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvorených pozemkov parc. č. 1809/3, parc. č. 1809/4, parc. č. 1809/5, v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, spoločnosti ŠTÚDIO ENTER, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 16. 16.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nových pozemkov v Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 788/2 a parc. č. 790/2, do výlučného vlastníctva Petra Kurucza

 17. 17.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 19227/4, do výlučného vlastníctva Martina Feráka

 18. 18.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 200/2, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Stanislavy Mészárošovej a Mariána Mészároša

 19. 19.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 891/279, do vlastníctva Petra Hromeka

 20. 20.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2134/8 a parc. č. 2170/24, do výlučného vlastníctva Dušana Bokesa

 21. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5393/1 a parc. č. 5398/1 pre spoločnosť VODOTIKA - MG spol. s.r.o., so sídlom v Bratislave

 22. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2150/1 a parc. č. 3047, pre spoločnosť Avestus Petržalka s. r. o. so sídlom v Bratislave

 23. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1038/6, 3604, 4355/12, 4450, pre spoločnosť FORESPO PETRŽALKA CITY a. s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 24. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov registra „C“ parc. č. 5100/1, 2, 5101/2, 5099/2 v k. ú. Petržalka, pre Zemegulu, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 25. 26.Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2017

 26. 27.Petícia za záchranu verejného parkoviska a parku na Záhradníckej – Palkovičovej v Starom Ružinove

 27. 27a.Zachovanie funkcie útulku pre opustené zvieratá na Rebarborovej č. 17 v Bratislave a zabezpečenie povinnosti hlavného mesta SR Bratislavy podľa zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti

 28. 30.Aktualizácia materiálu Koncepcia rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013 – 2025 časť: Rozvoj a modernizácia technickej infraštruktúry dopravnej siete električkových a trolejbusových tratí

 29. 31.Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2017

 30. 32.Návrh zmeny stanov organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu

  Materiály
 31. 33.Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, Bratislava, a návrh na poverenie vedením rozpočtovej organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, Bratislava

 32. 33a.Informácia o žiadosti spoločnosti Transprojekt s.r.o. zo dňa 8.11.2016 ohľadne Investičného zámeru stavby predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 33. 34.Výročná správa Spoločnosti pre rozvoj bývania za rok 2015

  Materiály
 34. 35.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.

  Materiály
 35. 36.Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, ktorých je členom hlavné mesto SR Bratislava, za obdobie: rok 2016

  Materiály
 36. 37.Návrh na odpísanie pohľadávok vo výške 29 163,78 Eur spoločnosti BRIXI, a. s., so sídlom v Bratislave, v sume 2 011,34 Eur spoločnosti CORA, s. r. o., so sídlom v Bratislave, v sume 61 624,01 Eur, spoločnosti MOTA, spol. s r. o., so sídlom vo Zvolene

 37. 38.Návrh na zverenie stavieb v k. ú. Staré Mesto súp. č. 3949 na pozemku parc. č. 2052/3 a súp. č. 3951 na pozemku parc.č. 2052/2 a návrh na zverenie pozemkov parc. č. 2052/1, parc. č. 2052/2, parc. č. 2052/3 do správy mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

 38. 40.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2243 a parc. č. 2244, do výlučného vlastníctva spoločnosti KOI CARP SLOVAKIA s.r.o. ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou

 39. 41.Vzdanie sa Ing. Vladimíra Bajana, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, členstva v komisii dopravy a informačných systémov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 40. 42.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 41. 43.Interpelácie

 42. 44.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 346/2015 zo dňa 10.12.2015

 4. d.Informácia o dlhovej službe hlavného mesta SR Bratislava a podriadených organizácií

 5. e.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

 6. f.Informácia o stave reštitučného konania č. k. 1108/2 – reštituenti Dušan Kováč, Ing Ľubica Hitková, Alena Pláčeková, reštitúcia pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2185/3

 7. g.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Solivarská 9, Palkovičova 13, Pustá 1, Ľuda Zúbka 1, Studenohorská 24, Jána Smreka 20, Švabinského 22, Belinského 6, Lenardova 12, Nobelovo námestie 9, Vavilovova 16, Černyševského 37, Blagoevova 18, Smolenická 10, Ľubovnianska 16, Topolčianska 10 vlastníkom bytov

  Materiály
 8. h.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, nezvereného do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, prislúchajúceho k bytu č. 2 v bytovom dome Cyrilova 3 zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

 9. i.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácií CVČ Hlinícká 3, Bratislava

 10. j.Informácia k pozastavenému výkonu časti uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 633/2016 časť B bod 2.1

 11. k.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac október 2016

Nezaradené materiály

 1. 11.Informácia o refinancovaní termínovaného úveru