Návrh čiastkového uznesenia - Olekšák Radoslav

Návrh nákupu a financovania 88 ks autobusov

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
informáciu o odporučnej obnove autobusov v rozsahu 88 ks vozidiel s uplatnením opcie na ďalších 44 vozidiel v zmysle odporúčania dozornej rady spoločnosti DPB, akciová spoločnosť, zo dňa 04. 11. 2016 v členení:
  • 48 autobusov dĺžky 18 m
  • 20 autobusov dĺžky 12 m
  • 14 autobusov dĺžky 10 m
  • 6 autobusov dĺžky do 9 m
D. žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
v spolupráci so spoločnosťou DPB, akciová spoločnosť, vypracovať návrh pilotného projektu nahradenia kĺbových autobusov za kĺbové trolejbusy s pomocným batériovým pohonom na vybraných linkách.
T: 30.06.2017