Návrh uznesenia

Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
percentuálne podiely mestských častí na rok 2017 nasledovne:
 
Mestská časť Percentuálny podiel
Staré Mesto 10,75%
Pod. Biskupice 4,59%
Ružinov 20,99%
Vrakuňa 3,50%
Nové Mesto 11,28%
Rača 5,47%
Vajnory 1,74%
Devín 0,34%
Devínska Nová Ves 5,54%
Dúbravka 6,03%
Karlova Ves 6,42%
Lamač 1,55%
Záhorská Bystrica 1,06%
Čunovo 0,30%
Jarovce 0,52%
Petržalka 19,13%
Rusovce 0,79%
SPOLU 100,00%
B. schvaľuje
príspevok malým mestským častiam na rok 2017 vo výške podľa aktuálne platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy z celkovej sumy pre mestské časti.