Návrh čiastkového uznesenia - Hrčka Ján (Stiahnutý)

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 – 2019

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
uvoľnenie finančných prosstriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2017 vo výške 335 012,95 Eur na vyplatenie účelovej dotácie na vybudovanie lodenice v Karloveskej zátoke.
neschvaľuje
použitie rezervného fondu tak, ako je uvedené v návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017.