Návrh uznesenia

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 nasledovne:
 
  1. zvýšenie bežných príjmov o 565 643,00  Eur,
  2. zvýšenie bežných výdavkov o 1 422 741,00  Eur,
  3. zníženie kapitálových príjmov o 2 642 356,00  Eur,
  4. zníženie kapitálových výdavkov o 3 499 454,00 Eur.