BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 nasledovne:
 
  1. zvýšenie bežných príjmov o 565 643,00  Eur,
  2. zvýšenie bežných výdavkov o 1 422 741,00  Eur,
  3. zníženie kapitálových príjmov o 2 642 356,00  Eur,
  4. zníženie kapitálových výdavkov o 3 499 454,00 Eur.