Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 891/279, do vlastníctva Petra Hromeka

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku v  k. ú. Rača, parc. č. 891/279 – záhrady vo výmere 50 m², vzniknutého podľa GP č. 17/2015 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 891/3, ktorý nemá založený LV a bol vytvorený z častí pozemkov registra „E“ KN parc. č. 747/3 označený ako diel 1 vo výmere 5 m², parc. č. 746/2 označený ako diel 2 vo výmere 6 m², parc. č. 739/2 označený ako diel 3 vo výmere 16 m², parc. č. 1497/3 označený ako diel 4 vo výmere 22 m² a parc. č. 1497/6 označený ako diel 5 vo výmere 1 m², LV č. 400, do vlastníctva Petra Hromeka, v Bratislave, za kúpnu cenu celkom 5 529,50 Eur, pričom táto cena pozostáva z dvoch častí:

Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 55/2016 zo dňa 20. 10. 2016 vypracovaného znaleckou organizáciou FINDEX, s.r.o., a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 98,59 Eur/m². Pri výmere 50 m² prvá časť kúpnej ceny predstavuje sumu celkom 4 929,50 Eur.

Druhá časť kúpnej ceny vo výške 600,00 Eur predstavuje náhradu za užívanie pozemku v k. ú. Rača parc. č. 891/279 za obdobie dvoch rokov spätne kupujúcim a vychádza zo sadzby 6,00 Eur/m²/rok v súlade s Rozhodnutím č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy a Rozhodnutím č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno,

s podmienkami:
 
  1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
  2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci je vlastníkom susedných nehnuteľností, a to stavby rodinného domu súpis. č. 6838 na pozemku parc. č. 1497/6, stavby vinárne súpis. č. 9826 na pozemku parc. č. 739/3, ako aj pozemkov parc. č. 739/2, parc. č. 739/3, parc. č. 1497/6 a parc. č. 1497/199. Pozemok parc. č. 891/279 sa nachádza za oporným múrom, ktorý oddeľuje vyššie uvedené súkromné nehnuteľnosti od verejného priestranstva na Kubačovej ulici. Predajom pozemku do vlastníctva kupujúceho sa zrealizuje majetkovoprávne usporiadanie pozemku a bude zosúladený vlastnícky a užívací vzťah k pozemku.