Bod č. 20

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2134/8 a parc. č. 2170/24, do výlučného vlastníctva Dušana Bokesa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.