Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov registra „C“ parc. č. 5100/1, 2, 5101/2, 5099/2 v k. ú. Petržalka, pre Zemegulu, s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemkov registra „C“ v k. ú. Petržalka,

parc. č. 5101/2 vo výmere 652 m², za účelom prídomovej zelene prístupnej verejnosti,
časť parc. č. 5100/1 vo výmere 388 m², za účelom zriadenia terasy,
časť parc. č. 5100/1 vo výmere 10 m², za účelom umiestnenia predajného zariadenia,
časť parc. č. 5100/2 vo výmere 118 m², za účelom zriadenia terasy,
časť parc. č. 5100/2 vo výmere 181 m², za účelom zriadenia detského ihriska,
parc. č. 5099/2 vo výmere 350 m², za účelom zriadenia detského ihriska, za nájomné v sume 5 494,70 Eur ročne,

pre Zemegulu, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 4 v Bratislave,  IČO 35865393, na dobu určitú od účinnosti nájomnej zmluvy do 31. 08. 2039,

s podmienkou:

Zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na schválenie nájmu pozemkov registra „C“ parc. č. 5100/1, 2, 5101/2 a 5099/2  v k. ú. Petržalka, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že žiadateľ Zemegula, s.r.o., má prenajatú vyhliadkovú vežu UFO, vyššie uvedené nehnuteľnosti mal prenajaté Zmluvou o nájme č. 07 83 0363 06 00 v znení dodatkov č. 1 – 4. Nájom pozemkov registra „C parc. č. 5100/1, 2, 5101/2 a 5099/2, je nevyhnutný pre prevádzku vyhliadkovej veže UFO. Pozemky slúžia ako zázemie, smetiareň a komunikačné plochy a počas letnej sezóny ako pláž s terasou a detskými ihriskami.