Návrh uznesenia

Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, 831 01 Bratislava, a návrh na poverenie vedením rozpočtovej organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, 831 01 Bratislava

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. odvoláva
PhDr. Annu Hazuchovú z funkcie riaditeľky rozpočtovej organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, Bratislava, dňom 31. decembra 2016.
B. poveruje
Ing. Alenu Švolikovú vedením rozpočtovej organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, Bratislava, dňom 1. januára 2017 do dňa vymenovania riaditeľa tejto organizácie.