Bod č. 15

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvorených pozemkov parc. č. 1809/3, parc. č. 1809/4, parc. č. 1809/5, v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, spoločnosti ŠTÚDIO ENTER, s.r.o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.