Bod č. 24

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov registra „C“ parc. č. 5100/1, 2, 5101/2, 5099/2 v k. ú. Petržalka, pre Zemegulu, s.r.o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.