Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 200/2, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Stanislavy Mészárošovej a Mariána Mészároša

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 200/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m², evidovaného na LV č. 72, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Stanislavy Mészárošovej a Mariána Mészároša, Bratislava, za cenu 143,40 Eur/m², výmera 24 m² za kúpnu cenu celkom 3 729,60 Eur, pozostávajúcu z dvoch častí:

Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 32/2016 vypracovaného Ing. Barbarou Chamulovou, PhD., znalkyňou z odboru stavebníctvo – odhad hodnoty nehnuteľností, a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 143,40 Eur/m², čo pri výmere 24 m² predstavuje sumu celkom 3 441,60 Eur.

Druhú časť kúpnej ceny tvorí náhrada za užívanie pozemku, k. ú. Rača, parc. č. 200/2, vo výmere 24 m² a vychádza zo sadzby 6,00 Eur/m²/rok za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy kupujúcimi v celkovej sume 288,00 Eur v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia č. 28/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy a Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,

s podmienkami:
  1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
  2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nakoľko predmet predaja je priľahlým pozemkom k pozemkom vo vlastníctve žiadateľov, nachádza sa na ňom stavba pivnice, ktorú užívajú žiadatelia, a jeho výmera predstavuje 24 m².