Návrh čiastkového uznesenia - Šimončičová Katarína

Návrh nákupu a financovania 88 ks autobusov

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
informáciu o odporučenej obnove autobusov v rozsahu 88 kusov vozidiel.
B. žiada1. Dopravný podnik Bratislava, akciovú spoločnosť
1.1   členiť obnovu autobusov takto:
  • cca 42 autobusov dĺžky 18 m,
  • cca 40 autobusov dĺžky 12 m,
  • cca 6 autobusov dĺžky do 9 m.
 
1.2   pripraviť a realizovať obstaranie formou verejnej obchodnej súťaže celkom nákup 88 kusov autobusov vrátane jeho finančného zabezpečenia v predpokladanej sume 24 000 000,00 Eur formou dlhodobého investičného úveru.

                                                                                                                                    T: 30.06.2017

1.3   požiadať Ministerstvo financií SR o súhlas v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách č. 523/20004.
T: 31.12.2016