Návrh uznesenia (aktuálne)

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 – 2019

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje
 1. rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 v príjmovej a výdavkovej časti  vo výške 342 460 936 eur vrátane finančných operácií,
 2. príjmy bežného rozpočtu 262 827 680 eur, výdavky bežného rozpočtu 250 452 027 eur a prebytok bežného rozpočtu 12 375 653  eur,
 3. príjmy kapitálového rozpočtu 55 802 732 eur, výdavky kapitálového rozpočtu 87 008 909 eur a schodok kapitálového rozpočtu 31 206 177 eur,
 4. príjmové finančné operácie 23 830 524 eur, výdavkové finančné operácie 5 000 000 eur,
 5. použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017,
 6. záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy, magistrátu a poskytované transfery na rok 2017,
 7. programy výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017.
B. berie na vedomie
návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 – 2019.
C. žiada
1.  primátora hlavného mesta SR Bratislavy
predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu  o realizovaných zmenách rozpočtu  vykonaných v zmysle splnomocnenia tohto uznesenia v časti D.
 
2.  riaditeľa magistrátu
oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám hlavného mesta SR Bratislavy    a oddeleniam magistrátu schválené záväzné ukazovatele, úlohy, limity a programy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017.
T: 05.01.2017
D. splnomocňujeprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017
 1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho  rozpočtu, z Európskej únie alebo iných európskych zdrojov,
 2. v prípade iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel a darov neprevyšujúcich čiastku 5 000,- eur v každom jednotlivom prípade,
 3. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy,
 4. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov medzi programami do výšky 5 % a medzi podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie v rámci jedného programu do výšky 10 %, pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytku bežného rozpočtu,
 5. zvýšiť bežné výdavky a kapitálové výdavky rozpočtu v rozsahu všetkých položiek na rok 2017 v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas a v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby pri dosiahnutí vyšších príjmov škôl, školských zariadení a zariadení pre seniorov.