Návrh uznesenia

Petícia za záchranu verejného parkoviska a parku na Záhradníckej – Palkovičovej v Starom Ružinove (materiál bude prerokovaný 08. 12. 2016 po bode Vystúpenie občanov po 16:30 h)

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomiePetíciu občanov na záchranu verejného parkoviska a parku na Záhradníckej – Palkovičovej v Starom Ružinove.
žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy

1.  aby oslovil mestskú časť Bratislava-Ružinov ako príslušný stavebný úrad, aby konal vo veci odstránenia oplotenia a elektrickej rampy z parkoviska nachádzajúceho sa na pozemkoch registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 10800/67 – ostatné plochy vo výmere 3 458 m², parc. č. 10800/66 – ostatné plochy vo výmere 106 m².
 
                                                                                                                                        T: 27.04.2017
 
2.  o zabezpečenie odčlenenia a registrácie dotknutej zelenej plochy – parku na pozemkoch registra „C“ v k ú. Nivy, parc. č. 10800/68 – ostatné plochy vo výmere 531 m², parc. č. 10800/28 – ostatné plochy vo výmere 305 m², parc. č. 10800/42 – ostatné plochy vo výmere 1 885 m², parc. č. 10951/9 – ostatné plochy vo výmere 587 m² od ostatných plôch novým geometrickým plánom na kataster SR.
 
                                                                                                                                         T: 27.04.2017

3.  aby odporučil petičnému výboru dať podnet na mestskú časť Bratislava-Ružinov, aby ako príslušný orgán územného plánovania zabezpečila potvrdenie parku a verejnej zelene nachádzajúcej sa v predmetnej lokalite Palkovičova ulica a jej okolie, vrátane odčlenených parciel.
 
                                                                                                                                         T: 27. 04.2017
 
4.  aby rokoval s vlastníkom pozemkov registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 10800/67 – ostatné plochy vo výmere 3 458 m², parc. č. 10800/66 – ostatné plochy vo výmere 106 m² o nadobudnutí pozemkov do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislava.
 
                                                                                                                                          T: 27. 04.2017