Návrh uznesenia

Návrh nákupu a financovania 88 ks autobusov

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
informáciu o odporučenej obnove autobusov v rozsahu 88 kusov vozidiel v orientačnom členení:
  • cca 30 autobusov dĺžky 18 m,
  • cca 28 autobusov dĺžky 12 m,
  • cca 24 autobusov dĺžky 10,5 m,
  • cca 6 autobusov dĺžky do 9 m.
B. žiada
1. Dopravný podnik Bratislava, akciovú spoločnosť,

1.1   pripraviť a realizovať obstaranie formou verejnej obchodnej súťaže celkom nákup 88 kusov autobusov vrátane jeho finančného zabezpečenia v predpokladanej sume 24 000 000,00 Eur formou dlhodobého investičného úveru,
                                                                                                                                                                                                                                                                               T: 30.06.2017

1.2   požiadať Ministerstvo financií SR o súhlas v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách č. 523/2004.

                                                                                                   T: 31.12.2017

2. primátora hlavného mesta SR Bratislavy

o poskytnutie súčinnosti pri zabezpečovaní financovania predmetu obstarávania.
                                                                                                                                                                                                                                                                                T: 31.12.2017
C. poverujeprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
podpísaním patronátneho vyhlásenia hlavného mesta SR Bratislavy.

                                                                                                                              
T: 31.12.2016