Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvorených pozemkov parc. č. 1809/3, parc. č. 1809/4, parc. č. 1809/5, v  Bratislave, k. ú. Vrakuňa, spoločnosti ŠTÚDIO ENTER, s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj novovytvorených pozemkov registra „C“  k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1809/3 - záhrady vo výmere  19 m², parc. č. 1809/4 - záhrady vo výmere 57 m², oddelených podľa GP č. 28/2016 od pozemku registra „E“ parc. č. 830/100, evidovaného na LV č. 270, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, a parc. č. 1809/5 - záhrady vo výmere 17 m²,  oddelená podľa GP č. 28/2016 od pozemku registra „E“ parc. č. 850/101, evidovaného na LV č. 270, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, spoločnosti ŠTÚDIO ENTER, s.r.o., so sídlom Májová 21, Bratislava, IČO 35949678, v celosti do jej výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu celkom 13 009,77 Eur. 
 
Celková kúpna cena pozostáva z dvoch častí:
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená 127,89 Eur/m², t.  z. celkom za 93 m²  11 893,77 Eur.

Druhá časť kúpnej ceny 1 116,00 Eur tvorí náhradu za bezdôvodné užívanie pozemkov celkom vo výmere 93 m2 spätne za obdobie dvoch rokov vychádzajúc zo sadzby 6,00 Eur/m²/rok v súlade s Rozhodnutím č. 33/2015 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno,

s podmienkami:
  1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.  
  2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že predajom hore citovaných novovytvorených pozemkov dôjde k sceleniu pozemkov vo vlastníctve žiadateľa a vznikne ucelený majetkovoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve žiadateľa s priamym prístupom k stavbe na pozemku parc. č. 1808 vo vlastníctve žiadateľa tak, že k pozemkom registra „E“ parc. č. 715/10 a parc. č. 850/97 vo vlastníctve žiadateľa sa pričlenia novovytvorené pozemky parc. č. 1809/3, parc. č. 1809/4, oddelené od  pozemku registra „E“ parc. č. 830/100, a parc. č. 1809/5 oddelená od pozemku registra „E“ parc. č. 850/101, čím sa pokryje a majetkovoprávne usporiada pôvodný pozemok registra „C“ parc. č. 1809 do vlastníctva žiadateľa. Iné formy predaja pozemkov uvedené § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí poukazujúc na situovanie záujmových pozemkov a susediacich nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľa nie je vhodné aplikovať, nakoľko predajom dôjde k sceleniu pozemkov a vytvoreniu majetkovoprávne usporiadaného celku vo vlastníctve žiadateľa s priamym prístupom k stavbe na pozemku parc. č. 1808 vo vlastníctve žiadateľa.