Návrh uznesenia - Pätoprstá Elena

Zachovanie funkcie útulku pre opustené zvieratá na Rebarborovej č. 17 v Bratislave a zabezpečenie povinnosti hlavného mesta SR Bratislavy podľa zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy,
1. aby zabezpečil pokračovanie funkcie útulku na Rebarborovej č. 17 v Bratislave bez stresovania zvierat vysťahovaním z útulku
                                                                                                   T: bezodkladne

2. o prípravu nájomnej zmluvy osobitým zreteľom na pozemky a objekt na Rebarborovej č. 17. s Asociáciou ochrancov zvierat, s podmienkou, že do 1 roka od podpísania zmluvy o nájme zabezpečí nájomca pridelenie registračného čísla útulku.

                                                                                                   T: február 2017

3. aby v spolupráci s mestskými časťami hlavného mesta SR Bratislavy predložil poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavyzoznam  možných lokalít na zriadenie ďalšieho mestského útulku pre opustené zvieratá.
                                                                                                   T: marec 2017
T: