Bod č. 19

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 891/279, do vlastníctva Petra Hromeka


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.