Návrh uznesenia

Informácia o refinancovaní termínovaného úveru

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
informáciu o refinancovaní termínovaného úveru.