Návrh čiastkového uznesenia - Čahojová Dana

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 11. 2016

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

B. schvaľuje
  1. Nesplnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:
    1. č.     611/2016 časť B zo dňa 29. 9. 2016
    2. č.     676/2016 zo dňa 16. 11. 2016  
    3. č.     406/2016 časť C zo dňa 31. 3. 2016