Návrh uznesenia - Mrva Ján

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../ 2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplatenia a Základné pravidlá - Parkovacia politika hlavného mesta SR Bratislavy 2016 (Aktualizácia Základných pravidiel parkovacej politiky schválených uznesením č. 778/2012 zo dňa 26. - 27. 09. 2012)

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
prerokovať s verejnosťou návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy  v každej mestskej časti hlavného mesta SR Bratislavy, a až po prerokovaní s občanmi v mestských častiach hlavného mesta SR Bratislavy doplniť a vyhodnotiť pripomienky občanov, a až potom predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy a popritom doriešiť metodiku spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy s mestskými časťami a Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy a prevádzky systému do podrobností.