Bod č. 7

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 14/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2013, všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2014, všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2015 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.