Návrh čiastkového uznesenia - Štasselová Lucia (Stiahnutý)

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../ 2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplatenia a Základné pravidlá - Parkovacia politika hlavného mesta SR Bratislavy 2016 (Aktualizácia Základných pravidiel parkovacej politiky schválených uznesením č. 778/2012 zo dňa 26. - 27. 09. 2012)

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

C. žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
zriadiť komisiu pre kontrolu transparentného procesu verejného obstarávania pre prevádzkovateľa parkovacieho systému zo zástupcov poslaneckých klubov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a jednotlivých mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy.