Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nových pozemkov v Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 788/2 a parc. č. 790/2, do výlučného vlastníctva Petra Kurucza

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 788/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 70 m², vzniknutého podľa GP č. 151/2016 zo dňa 18. 10. 2016 odčlenením od pozemku registra „E“ parc. č. 115/2, k. ú. Jarovce, LV č. 1237, a novovytvoreného pozemku parc. č. 790/2 – záhrady vo výmere 35 m², vzniknutého podľa GP č. 151/2016 zo dňa 18. 10. 2016 odčlenením od pozemku registra „E“ parc. č. 115/2, k. ú. Jarovce, LV č. 1237, do výlučného vlastníctva pána Petra Kurucza, Bratislava, za kúpnu cenu 18 908,40 Eur.

Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 96/2016 vypracovaného Ing. Monikou Nitkovou, znalkyňou v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, vychádza z jednotkovej hodnoty pozemkov 172,08 Eur/m². Pri výmere 105 m² prvá časť kúpnej ceny predstavuje 18 068,40 Eur.

Druhá časť kúpnej ceny v sume 840,00 Eur predstavuje náhradu za užívanie pozemkov v k. ú. Jarovce, parc. č. 788/2 a parc. č. 790/2, za obdobie dvoch rokov, vychádza zo sadzby 4,00 Eur/m²/rok určenej podľa Pravidiel evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov stanovených na základe Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy a Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,

s podmienkami:
  1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
  2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v skutočnosti, že časti novovytvorených pozemkov parc. č. 788/2 a parc. č. 790/2, k. ú. Jarovce, sú situované pod vybudovaným oplotením, ktoré oddeľuje vyššie uvedené súkromné nehnuteľnosti od pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Pri budovaní rodinného domu so súpis. č. 630 so záhradou bolo chybou katastra nesprávne zamerané osadenie oplotenia, ktoré zasahuje do pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Predajom pozemkov do vlastníctva kupujúceho sa zrealizuje majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod oplotením vo vlastníctve kupujúceho, bude zosúladený vlastnícky a užívací vzťah k prevádzaným pozemkom. Z hľadiska užívania novovytvorené pozemky spolu s pozemkami vo vlastníctve kupujúceho z časti tvoria jeden funkčný celok.