Bod č. 16

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nových pozemkov v Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 788/2 a parc. č. 790/2, do výlučného vlastníctva Petra Kurucza


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.