Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 19227/4, do výlučného vlastníctva Martina Feráka

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „E“ v k. ú. Vinohrady, a to parc. č. 19227/4 – orná pôda vo výmere 358 m², evidovaného na LV č. 6747, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, do výlučného vlastníctva Martina Feráka, Bratislava, za cenu 160,00 Eur/m², za celkovú kúpnu cenu 58 926,80 Eur.

Celková  kúpna cena pozostáva z dvoch častí:

Prvá časť kúpnej ceny za pozemok registra „E“ parc. č. 19227/4 je stanovená na 160,00 Eur/m², t. z. za 358 m²  57 280,00 Eur, podľa znaleckého posudku č. 54/2016.
 
Druhá časť kúpnej ceny 1 646,80 Eur tvorí náhradu za bezdôvodné užívanie pozemku parc. č. 19227/4 vo výmere 358 m² spätne za obdobie dvoch rokov vychádzajúc zo sadzby 2,30 Eur/m²/rok v súlade s Rozhodnutím č. 33/2015 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno,

s podmienkami:
  1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
  2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov majetkovoprávneho usporiadania pozemku, ktorý sa nachádza v ucelenej oplotenej nehnuteľnosti, ktorú užíva žiadateľ,a na ktorej má v časti postavenú záhradnú chatku. Záujmový pozemok sa nachádza priamo pred záhradnou chatkou ako súčasť oplotenej nehnuteľnosti, v časti je na ňom zeleň a v časti tvorí prístup k záhradnej chatke evidovanej na LV č. 4458, k. ú. Vinohrady, vo vlastníctve žiadateľa. Predajom pozemku dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemku v užívaní žiadateľa a majetkovoprávnemu usporiadaniu prístupu k záhradnej chatke vo vlastníctve žiadateľa. Iné formy predaja  pozemku uvedené § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí poukazujúc na situovanie predávaného pozemku azáhradnej chatky vo vlastníctve žiadateľa, kedy predajom predmetného pozemku dôjde k sceleniu pozemkov a majetkovoprávne usporiadaného prístupu k vlastnej záhradnej chatke žiadateľa, by nebolo vhodné aplikovať na tento prípad.