Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - Zasadnutie 29.06.2023

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy splatných k 31. 05. 2023

 2. 2.Návrh Záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2022 a Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2022

 3. 3.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2023 (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 4. 4.Návrh na obstaranie a čerpanie nového úveru a refinancovanie existujúceho úveru úverového rámca č .0339/20/80100 v roku 2023 pre hlavné mesto SR Bratislavu

 5. 5.Informácia o inventarizácii majetku hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2022

 6. 6.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času

 7. 7.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa upravuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách

 8. 8.Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 08

 9. 9.Návrh aktualizácie Metodiky zmien územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania

 10. 10.Informácia o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí na zmenu územného plánu pre potencionálnych záujemcov zo súkromného sektora v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania

 11. 10a.Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a zámeny nehnuteľností v Bratislave, so Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR so sídlom v Bratislave

 12. 11.Návrh na zmenu Štatútu fondu rozvoja bývania hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 13. 12.Návrh dodatku č. 1 k dohode o urovnaní všetkých vzájomných nárokov, práv a pohľadávok, súvisiacich s investičným projektom „RIVERSIDE CITY BRATISLAVA“ (neskôr „River Park II“, v súčasnosti „Nové PKO“) medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavy a spoločnosťou WOAL s.r.o. so sídlom v Bratislave (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE) - Materiál bude prerokovaný o 11:00 h

 14. 13.Zmeny v orgánoch a zakladateľských dokumentoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy

 15. 14.Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné spoločnosti mesta na rok 2023

 16. 15.Riadne individuálne účtovné závierky za rok 2022 a návrhy na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2022 obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy

 17. 16.Návrh na zmenu štatútu neziskovej organizácie Bratislavská organizácia bývania, n.o.

 18. 17.Návrh na zrušenie Nadácie Bratislava, založenej dňa 20. 12. 2004, jej vstup do likvidácie a vymenovanie likvidátora

 19. 18.Návrh dodatku č. 4 Zriaďovacej listiny organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 20. 20.Návrh na predaj pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, Komárňanská ulica, spoločnosti AlcaNivy, a.s., so sídlom v Bratislave

 21. 21.Návrh na predaj pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa v Bratislave

 22. 22.Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa uzatvorenia zmluvy o budúcej zámennej zmluve s Bratislavským samosprávnym krajom, k. ú. Nivy, Velehradská ulica

 23. 23a.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 78/2023 zo dňa 16. 02. 2023, ktorým bola schválená zámena nehnuteľností so Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave

 24. 25.Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní vzájomných vzťahov a návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave pod reklamnými stavbami typu „billboard“, spoločnosti euroAWK, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 25. 26.Návrh na schválenie prípadov hodných osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností v Bratislave

  Materiály
 26. 26a.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4992 a parc. č. 4993, ako majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemkom

 27. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmluvy o nájme nebytového priestoru v správe Múzea mesta Bratislavy v stavbe so súpisným číslom 577, na Radničnej ul. č. 1 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto

 28. 28.Návrh na schválenie prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zariadenia Viacúčelovej chráničky DN 300 v prospech SPP - distribúcia, a.s.

 29. 29.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru – bufetu rýchleho občerstvenia, nachádzajúceho sa v stavbe so súpisným číslom 18265 a prestrešenej terasy nachádzajúcich sa na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Trnávka, pre nájomcu Ing. Miroslav Hukel, PhD.

 30. 30.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných mestskou kontrolórkou hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvarom

 31. 31.Návrh plánu kontrolnej činnosti mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvaru na II. polrok 2023

 32. 32.Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

 33. 33.Zmluva o spolupráci medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Mestskou časť Bratislava-Staré Mesto uzatváranej v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení

 34. 34.Návrh na schválenie Listu o porozumení medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov

 35. 35.Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z dotačného Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave v roku 2023

 36. 36.Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci Dotačného programu Strategická podpora kultúrnych podujatí pre rok 2023

 37. 37.Návrh na schválenie odporúčaní dotačných komisií v 4 výzvach vyhlásených v rámci dotačného programu Bratislava pre všetkých

 38. 38.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti

 39. 39.Návrh na zverenie hnuteľného majetku rozpočtovým a príspevkovým organizáciám hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 40. 40.Návrh na schválenie nájmu pozemku pod administratívnym mobilným kontajnerom v areáli Cintorína Slávičie, Staré Grunty 47, 841 04 Bratislava, na pozemku evidovaného na parcele registra „C“ číslo 2991/2, druh pozemku ostatná plocha, okres Bratislava IV, obec Bratislava – Karlova Ves, katastrálne územie Karlová Ves, zapísaný na LV 5679, formou verejnej obchodnej súťaže a schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže

 41. 41.Návrh na schválenie nájmu administratívneho mobilného kontajneru č. 7 v areáli cintorína Vrakuňa, pozemku pod administratívnym mobilným kontajnerom č. 7 v areáli cintorína Vrakuňa, parkovacieho boxu č. 4 v areáli cintorína Vrakuňa formou verejnej obchodnej súťaže a schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže

 42. 42.Návrh na schválenie podmienok obchodných verejných súťaží na nebytové priestory na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu a Plavárne Pasienky

 43. 43.Návrh na kúpu stavebných objektov v areáli TJ Doprastav v Bratislave, k. ú. Nivy, od spoločnosti Grafen Au s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností

 44. 44.Návrh na predaj pozemkov ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou v Bratislave

 45. 44a.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Buková ulica, vo vlastníctve Ing. Jána Matušíka

 46. 45.Návrh na schválenie kúpy a nájmu nehnuteľností v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“, k. ú. Ružinov

 47. 46.Návrh na kúpu pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou „Rekonštrukcia cesty na Červený most, úsek Lamačská cesta – Dúbravská“

 48. 47.Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v Bratislave

 49. 48.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 253/10, parc. č. 253/11, parc. č. 253/12, v lokalite Záhorská ulica, do správy mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

 50. 49.Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov, Mlynské luhy, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 51. 50.Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov, Vrakunská cesta, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie

 52. 51.Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Čunovo, Schengenská, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 53. 52.Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom a stavbám v Bratislave formou obchodnej verejnej súťaže

 54. 53.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie za sekciu správy nehnuteľností podľa prílohy č. 1

 55. 54.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 56. 55.Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke)

 57. 56.Rôzne

 58. .o 12.30 h vystúpenie občanov

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o odpísaných pohľadávkach za rok 2022

 3. c.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 105/2023 zo dňa 23.03.2023

 4. d.Informácia o počte prevádzkovateľov, herní s technickými zariadeniami a počte technických zariadení k 30.04.2023

 5. e.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

 6. f.Informácia o výške platu primátora hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 7. g.Informácia o vybavovaní sťažností a petícií občanov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022 Informácia o vybavovaní sťažností rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022

 8. h.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.

 9. i.Informácia o zasadnutí pracovnej skupiny a úprave vyhodnotenia k podnetu č. 12, navrhnutého do zmien a doplnkov územného plánu zóny Aktualizácia územného plánu zóny A6 Bratislava v znení zmien a doplnkov (Slavín)