Bod č. 40

Návrh na schválenie nájmu pozemku pod administratívnym mobilným kontajnerom v areáli Cintorína Slávičie, Staré Grunty 47, 841 04 Bratislava, na pozemku evidovaného na parcele registra „C“ číslo 2991/2, druh pozemku ostatná plocha, okres Bratislava IV, obec Bratislava – Karlova Ves, katastrálne územie Karlová Ves, zapísaný na LV 5679, formou verejnej obchodnej súťaže a schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.