Návrh uznesenia

Návrh na predaj pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, Komárňanská ulica, spoločnosti AlcaNivy a. s., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov registra „E“ KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 1512 – orná pôda vo výmere 250 m² a parc. č. 1513 – orná pôda vo výmere 96 m², LV č. 7868, do výlučného vlastníctva spoločnosti AlcaNivy a. s., Mlynské Nivy 56, Bratislava, IČO 36285587, za kúpnu cenu 150,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 51 900,00 eur,
 
s podmienkami:
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
3. Kupujúci uhradí ku dňu podpísania kúpnej zmluvy kupujúcim svoje nedoplatky voči hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave, evidované ku dňu schválenia tohto uznesenia, inak toto uznesenie stratí platnosť.
 
Osobitný zreteľ predaja pozemkov registra „E“ KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 1512 a parc. č. 1513, spočíva v polohe pozemkov a spôsobe ich využitia. Pozemky sú súčasťou uzavretého areálu na Komárňanskej ulici, ktorého vlastníkom je kupujúci. Ide o nehnuteľnosti v k. ú. Ružinov, pozemky registra „C“ KN parc. č. 3544/27, parc. č. 3544/29, parc. č. 3544/30, parc. č. 3544/47, parc. č. 3544/115, parc. č. 3544/116, parc. č. 3544/126, parc. č. 3544/127, stavba súpis. č. 16949 – Sociálne zariadenie a vrátnica na parc. č. 3544/116 a stavba súpis. č. 16950 – Skladovacia hala na parc. č. 3544/115, zapísané na LV č. 3910 ako vlastníctvo kupujúceho. Predajom pozemkov dôjde k zosúladeniu faktického stavu so stavom právnym.