Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4992 a parc. č. 4993, ako majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemkom

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemkov registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 4992 – ostatná plocha vo výmere 1 405 m² a parc. č. 4993 – ostatná plocha vo výmere 1 100 m², zapísaných na LV č. 1748, mestskej časti Bratislava-Petržalka, so sídlom Kutlíkova 17 v Bratislave, IČO 00603201, s cieľom majetkovoprávneho usporiadania vzťahu k pozemkom, na dobu neurčitú, za nájomné 0,19 eur/m²/rok, čo pri výmere 2 505 m² predstavuje ročne sumu 469,69 eur,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Návrh na schválenie nájmu pozemkov registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 4992 – ostatná plocha vo výmere 1 405 m², a parc. č. 4993 – ostatná plocha vo výmere 1 100 m², zapísaných na LV č. 1748, mestskej časti Bratislava-Petržalka, so sídlom Kutlíkova 17 v Bratislave, je predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že žiadateľ požiadal o majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemkom s cieľom získania externých zdrojov na obnovu športových plôch nachádzajúcich sa na týchto pozemkoch, pričom jednou z podmienok čerpania zdrojov je majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemkom.