Návrh uznesenia (9_uznesenie_alt_2)

9_Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves na zabezpečenie dopravnej obslužnosti Polikliniky Karlova Ves

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ KN, v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 670/2 bez založeného listu vlastníctva v časti, v ktorej sa prekrýva s časťami parciel registra „E“ KN, parc. č. 3298/15 – záhrada, parc. č. 3291 - záhrada, parc. č. 3324/2 – vodné plochy, parc. č. 3288 – záhrada, parc. č. 22395 – vodné plochy, vo výmere 776 m², zapísaných na LV č. 4971 a parc. č. 197 – záhrada vo výmere 268 m², zapísaného na LV č. 4973, spolu v celkovej výmere 1 044 m², pre Bratislavský samosprávny kraj so sídlom Sabinovská 16, P.O. BOX 106, Bratislava, s cieľom zabezpečenia dopravnej obslužnosti Polikliniky Karlova Ves, na dobu neurčitú, za nájomné 1,87 eur/m²/mesiac, čo pri celkovej výmere 1 044 m² predstavuje sumu 23 427,36 eur/rok za celý predmet nájmu,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 120 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude v tejto lehote nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Nájom pozemku uvedený v návrhu uznesenia je predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko iný spôsob prenájmu vzhľadom na špecifikácie, ktoré charakterizujú nájom pozemkov na zabezpečenie dopravnej obslužnosti Polikliniky Karlova Ves, by nebol účelný.