Návrh uznesenia (8_uznesenie_alt_2)

8_Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov  na Konvalinkovej 4 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, pre Zoologickú záhradu Bratislava

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov vo výmere 205,85 m² v stavbe so súpis. č. 6303 na pozemku registra „C“ KN, parc. č. 2794/11 na Konvalinkovej 4 v k. ú. Karlova Ves, pre žiadateľa prísprevkovú organizáciu Zoologická záhrada Bratislava, so sídlom Mlynská dolina, Bratislava 4, IČO 00179710 s cieľom prevádzkovania krmivárne, na dobu neurčitú, za nájomné 6,00 eur/m²/mesiac, čo pri výmere 205,85 m² predstavuje sumu 29 642,40 eur/rok za celý predmet nájmu,
 
s podmienkami:
 
1. Zmluva skončí uplynutím lehoty 30 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia prenajímateľa nájomcovi o predložení finálneho projektu sekciou sociálnych vecí sekcii správy nehnuteľností na spustenie stavebných prác týkajúcich sa predmetu nájmu. Nájomca je povinný v tejto lehote odovzdať prenajímateľovi predmet nájmu.
 
2. Nájomca je povinný poskytnúť akúkoľvek potrebnú súčinnosť prenajímateľovi v súvislosti so sprístupnením predmetu nájmu počas doby nájmu s cieľom plánovania stavebných úprav pre vznik sociálnej služby.
 
3. Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu a po ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi prázdny, čistý, v dobrom stave s prihliadnutím na bežné opotrebenie. Nájomca nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa oprávnený vykonávať žiadne zmeny predmetu nájmu.
 
4. Zmluva o nájme nebytových priestorov bude nájomcom podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že zmluva o nájme nebytových priestorov nebude v tejto lehote nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov vo výmere 205,85 m² v stavbe so súpis. č. 6303 na pozemku registra „C“ KN, parc. č. 2794/11 na Konvalinkovej 4 v k. ú. Karlova Ves, pre žiadateľa príspevková organizácia Zoologická záhrada Bratislava so sídlom Mlynská dolina, Bratislava 4, IČO 00179710, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že Zoologická záhrada Bratislava ako príspevková organizácia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy je stálym zriadením na držbu a chov živočíchov, ktoré súčasne vytvára vhodné prostredie pre odpočinok, výchovu a vzdelávanie obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
 
Príspevková organizácia Zoologická záhrada Bratislava má záujem o užívanie nebytových priestorov na Konvalinkovej 4 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves s cieľom prevádzkovania krmivárne, ktorá bude slúžiť na prípravu potravy pre živočíchy chované v Zoologickej záhrade Bratislava, vďaka čomu Zoologická záhrada Bratislava zabezpečí svoju prevádzkyschopnosť ako aj napĺňanie účelu stanoveného v Zriaďovacej listine zo dňa 01. 07. 1959.