Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Buková ulica, vo vlastníctve Ing, Jána Matušíka

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
uplatnenie predkupného práva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k pozemku registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2045/55 – ostatná plocha vo výmere 521 m², zapísaného na LV č. 2072, vo vlastníctve Ing. Jána Matušíka, , za kúpnu cenu celkove 364 225,89 eur.