Návrh čiastkového uznesenia

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2023 (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
​zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2023 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 961 505,00 eur,
2. zvýšenie príjmových finančných operácií o 2 003 784,00 eur,
3. zvýšenie bežných výdavkov o 1 023 289,00 eur,
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 1 942 000,00 eur.