Návrh uznesenia (1_uznesenie_alt_2)

1_Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru vo výmere 259,77 m² na prízemí v stavbe bez súpis. č. na Jurigovom námestí 1 Bratislave, k. ú. Karlova Ves, pre občianske združenie KOLO n.o. so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m² na prízemí v stavbe bez súpisného čísla na pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1160/6 na Jurigovom námestí 1 v k. ú. Karlova Ves, pre žiadateľa občianske združenie KOLO n.o., so sídlom Ivanská cesta 16030/22, Bratislava-Ružinov, IČO 53250133, s cieľom zriadenia dočasného zberného miesta pre KOLO n.p., na dobu neurčitú, za nájomné 7,00 eur/m²/mesiac, čo pri výmere 259,77 m² predstavuje sumu 21 820,68 eur/rok za celý predmet nájmu,
 
s podmienkou:
 
Zmluva o nájme nebytového priestoru bude nájomcom podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že zmluva o nájme nebytového priestoru nebude v tejto lehote nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na schválenie nájmu nebytového priestoru vo výmere 259,77 m² na prízemí v stavbe bez súpisného čísla na pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1160/6 na Jurigovom námestí 1 v k. ú. Karlova Ves, pre žiadateľa – občianske združenie KOLO n.o. so sídlom Ivanská cesta 16030/22,  Bratislava-Ružinov, IČO 53250133, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že prevádzka žiadateľa KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia je projekt hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, realizovaný v spolupráci s OLO a.s., ktorým sa napĺňa Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo. Súčasná prevádzka KOLO - Bratislavské centrum opätovného použitia na adrese Pestovateľská 13 v Bratislave je poškodená požiarom a nefunguje.