Bod č. 7

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa upravuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.