Návrh uznesenia

Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 08

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
1. stanovisko Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, č. j.................. zo dňa .................. k územnoplánovacej dokumentácii Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 08.
2.​správu o prerokovaní Územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 08.
B. schvaľuje
1. územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 08.
2. všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2008, všeobecne záväzného nariadenia č. 17/2011, všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2014, všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2014, všeobecne záväzného nariadenia č.7/2020, všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2021 a všeobecne záväzného nariadenia č..../2023 s účinnosťou 1. novembra 2023  
3. vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 08. 
C. žiadaprimátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
1. zabezpečiť spracovanie čistopisu Územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 08 podľa rozhodnutia schvaľujúceho orgánu o schválení.
T: 30.09.2023
2. ​zabezpečiť uloženie Územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 08 v zmysle ustanovení § 28 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
T: 31.01.2024