Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru – bufetu rýchleho občerstvenia, nachádzajúceho sa v stavbe so súpisným číslom 18265 a prestrešenej terasy nachádzajúcich sa na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Trnávka, pre nájomcu Ing. Miroslav Hukel, PhD.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nebytového priestoru – bufetu rýchleho občerstvenia, nachádzajúceho sa v stavbe so súpisným číslom 18265, postavenej na pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 4358/66 vo výmere 40 m² a prestrešenej  terasy pozemku registra „C“ KN  k. ú. Trnávka, parc. č. 4358/81, vo výmere 56 m², druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, pozemky zapísané na LV č. 1 pre nájomcu Ing. Miroslav Hukel, PhD.:

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom podpísaná v uvedenej lehote, toto uznesenie stratí platnosť.