Bod č. 28

Návrh na schválenie prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zariadenia Viacúčelovej chráničky DN 300 v prospech SPP - distribúcia, a.s.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.