Návrh uznesenia

Zmeny v orgánoch a zakladateľských dokumentoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A1. berie na vedomie
uplynutie funkčného obdobia JUDr. Petra Olajoša – predsedu predstavenstva obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, Bratislava, IČO 35850370, ku dňu 04. 09. 2023
 
A2. schvaľuje
​1. vymenovanie Ing. Ivana Peschla za zástupcu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v predstavenstve obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., a to za predsedu predstavenstva, do dňa vymenovania predsedu predstavenstva na základe výberového konania
2. odvolanie Ing. Ivana Peschla, zástupcu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z výboru zástupcov akcionárov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,
3. poverenie Ing. Jakuba Mrvu za zástupcu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo výbore zástupcov akcionárov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,
A3. poverujeprimátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
​na valnom zhromaždení spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., predložiť návrh na voľbu zástupcu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za predsedu predstavenstva tejto spoločnosti podľa časti A2 tohto uznesenia s tým, že primátor hlavného mesta vyhlási výberové konanie na pozíciu predsedu predstavenstva spoločnosti do 6 mesiacov od zvolenia Ing. Ivana Peschla za predsedu predstavenstva na valnom zhromaždení spoločnosti.
B1. berie na vedomie
​1. uplynutie funkčného obdobia Ing. Martina Rybanského – predsedu predstavenstva obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom Olejkárska 1, Bratislava, IČO 00492736, ku dňu 10. 07. 2023
2. vzdanie sa funkcie Ing. Zuzany Miklošovej, dočasnej zástupkyne hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v predstavenstve obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, – CFO, menovanej na obdobie jedného roka
B2. schvaľuje
za zástupcu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v predstavenstve obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť:
​Ing. Martin Rybanský - predseda predstavenstva – CEO
................................... – člen predstavenstva - CFO
B3. poverujeprimátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
​prijať rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia a vykonať schválené zmeny podľa časti B2 tohto uznesenia.
C1. berie na vedomie
​uplynutie funkčného obdobia Mgr. Albína Mráza, člena  predstavenstva obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO 35732881
C2. schvaľuje
​1. určenie Ing. Zuzany Kolman Šebestovej za predsedníčku predstavenstva obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s., do dňa vymenovania predsedu predstavenstva na základe výberového konania
2. odvolanie JUDr. Veroniky Ľahkej, dočasnej zástupkyne hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v predstavenstve obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.
3. vymenovanie za zástupcu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v predstavenstve obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.:
- Mgr. Albín Mráz - člen predstavenstva
- Ing. arch. Ľubica Dubeňová - členka predstavenstva
C3. poverujeprimátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
​na valnom zhromaždení spoločnosti METRO Bratislava, a.s., predložiť návrh na voľbu zástupcov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy tejto spoločnosti podľa časti C2 tohto uznesenia s tým, že primátor hlavného mesta vyhlási výberové konanie na pozície 3 (troch) členov predstavenstva do 6 mesiacov od zvolenia zástupcov mesta podľa časti C2 tohto uznesenia na valnom zhromaždení spoločnosti.
D1. berie na vedomie
​návrh na zmenu zakladateľskej listiny a stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. so sídlom Vajnorská ulica 135, 831 04 Bratislava, IČO: 35847689
D2. schvaľuje
​1. odvolanie zástupcov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z pozícii konateľov  obchodnej spoločnosti Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o., so sídlom Vajnorská ulica 135, Bratislava, IČO 35847689:
- Mgr. Peter Cabrnoch
- Ing. Milan Kresáč
2. vymenovanie Ing. Andreja Včelíka za zástupcu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v obchodnej spoločnosti Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o., a to za konateľa spoločnosti.
D3. poverujeprimátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
​prijať rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o., pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia a vykonať schválené zmeny podľa časti D1 a D2 tohto uznesenia.