Návrh uznesenia

Návrh na obstaranie a čerpanie nového úveru a refinancovanie existujúceho úveru úverového rámca č .0339/20/80100 v roku 2023 pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje

1. v súlade so schváleným rozpočtom na roky 2023 – 2025 podpísanie úverovej zmluvy na čerpanie nového úveru pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu v sume 30 000 000,00 eur pre potreby zabezpečenia financovania rozvojových projektov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava na základe najvýhodnejšej ponuky, 
2. v súlade so schváleným Návrhom na zmenu rozpočtu na roky 2023 – 2025 podpísanie úverovej zmluvy resp. dodatku č. 1 na refinancovanie existujúceho úveru úverového rámca č. 0339/20/80100  pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu v sume  20 000 000,00 eur na základe najvýhodnejšej ponuky. 

B. splnomocňujeprimátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

1. na podpísanie úverovej  zmluvy  a zabezpečenie čerpania v jednotlivých tranžiach nového úveru v sume 30 000 000,00 eur s  Československou obchodnou bankou, a. s. v súlade s rozpočtom a podľa aktuálnych potrieb mesta,
2. na podpísanie úverovej  zmluvy  resp. dodatku č.1 a zabezpečenie refinancovanie existujúceho úveru úverového rámca č. 0339/20/80100 zo dňa 15. 07. 2020 v sume 20 000 000,00 eur pre rok 2023 s  Československou obchodnou bankou, a. s. do termínu exspirácie existujúcej zmluvy.