Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 16.02.2017

 1. 0.Návrh na potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 716/2017 zo dňa 26.01.2017, ktoré bolo pozastavené

 2. 0A.Návrh na potvrdenie pozastaveného uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy č. 722/2017 z 26. 1. 2017

 3. 0B.Návrh na potvrdenie pozastaveného uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 719/2017 z 26. 1. 2017

 4. 0C.Návrh všeobecného záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 5. 0D.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21377/11, parc. č. 21378/20, parc. č. 21377/13, parc. č. 21378/4, parc. č. 21378/21, parc. č. 21378/33, parc. č. 21375/6, parc. č. 21375/7, Spojeným štátom americkým

 6. 0E.Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova a Mamateyova/Polereckého - ako štvrtý po bode Vystúpenie občanov

 7. 0F.Návrh na vytvorenie komisie na prípravu novely zákona o Bratislave - ako tretí po bode Vystúpenie občanov

 8. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 12. 2016, k 31. 1. 2017 a plnenie uznesení bez termínu plnenia

 9. 3.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/28, do vlastníctva spoločnosti SLOVAK INVESTMENT GROUP, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 10. 4.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15515/46, spoločnosti Dexterity, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 11. 5.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15651/184, do vlastníctva Ing. Kataríne Kullovej

 12. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 4375/5, 8, parc. č. 4432/6-10, 12, 15, pre Ing. Alexandra Rozina, CSc.

 13. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3284/9, spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom v Bratislave

 14. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru v stavbe, súpis. č. 108, na pozemku parc. č. 11307 na Českej 2 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, pre mestskú časť Bratislava-Nové Mesto

 15. 10.Návrh na prevod ako prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa spoluvlastníckeho podielu na pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4365/1, prislúchajúceho ku garáži č. 2-233, 1. p. v garážovom dome na Wolkrovej ulici č. 2, súpis. č. 3330, do vlastníctva Ing. Romanovi Ružičkovi

 16. 11.Návrh na uplatnenie, resp. neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to k stavbe so súpis. č. 103205 a k pozemkom parc. č. 7314/1, 7314/5 a 7314/6, Žabotova 1, Bratislava

 17. 12.Návrh na uplatnenie, alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 112, parc. č. 113/1, parc. č. 113/2 a parc. č. 101, vo vlastníctve Denisy Kyselicovej a Sabiny Múdry

 18. 13.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 602/2012 zo dňa 31. 5. 2012, ktorým bol schválený nájom pre Kolkársky klub Spoje Bratislava so sídlom v Bratislave

 19. 14.Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2016

 20. 15.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 21. 16.Protest prokurátora proti § 1 ods. 1, 2 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 9/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 22. 18.Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy vo vzťahu k implementácii požiadaviek mestských častí k riešeniu nimi navrhovaných infraštruktúrnych investičných zámerov (plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 406/2016 časť C)

 23. 19.Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 496/2008 časť C bod 2.2 a bod 2.3 - Koncepcia rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky

 24. 20.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

 25. 21.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný Regionálny Operačný Program 2014 – 2020

 26. 22.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 27. 23.Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1798/2014 zo dňa 23. 10. 2014 príspevkovou organizáciou Mestské lesy v Bratislave

 28. 24.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.

 29. 25.Dodatok č. 1 k Zásadám vybavovania petícií v podmienkach samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 30. 26.Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za šk. r. 2015/2016

 31. 27.Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v rokoch 2014 – 2015

 32. 28.Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v r. 2016

 33. 29.Návrh dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov jesene života

 34. 30.Návrh dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov seniorov Lamač

 35. 31.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedobytnej pohľadávky v sume 325 223,07 Eur s príslušenstvom voči dlžníkovi JUVENUS s.r.o. (právnemu nástupcovi spoločnosti RIGHT STEP s.r.o.)

  Materiály
 36. 32.Návrh na schválenie zníženia nájomného o 50 % zo všetkých nájomných zmlúv v platnom znení uzatvorených s nájomcami HC SLOVAN Bratislava - mládež, občianske združenie a Športový hokejový klub KŠK Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 684/2016

 37. 34.Návrh na zverenie stavby v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, súpis. č. 1831 – Materská škola Myjavská, a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 2510/3, parc. č. 2510/1, a pozemku registra „E“ parc. č. 2510/3, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 38. 35.Návrh na zriadenie vecného bremena k pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave

 39. 36.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 140,78 m² v stavbe, súpis. č. 419, na pozemku parc. č. 21 na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 40. 37.Návrh na nájom nebytového priestoru 906 vo výmere 151,19 m² v stavbe, súpis. č. 242, na pozemku parc. č. 315 na Panskej 2 v Bratislave. k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 41. 38.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 550,65 m² v stavbe, bez súpisného čísla, na pozemku parc. č. 3392/25 v Čiernom lese v Bratislave k. ú. Ružinov, zapísanej na LV č.1, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 42. 39.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 63,70 m² v stavbe, súpis. č. 2173, na pozemkoch parc. č. 1137 a 1138 na Cabanovej 15 a 17 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 43. 40.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m² v stavbe, súpis. č. 5962, na pozemku parc. č. 1160/6 na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 44. 41.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 458,04 m² v stavbe, súpis. č. 3175, na pozemku parc. č. 1669/466 na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 45. 42.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 51,06 m² v stavbe, súpis. č. 3175, na pozemku parc. č. 1669/466 na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 46. 43.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 64,26 m² v stavbe, súpis. č. 3514, na pozemku parc. č. 1426/587 na Hany Meličkovej 11A v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 47. 44.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 90,07 m² v stavbe, súpis. č. 3514, na pozemku parc. č. 1426/587 na Hany Meličkovej 11A v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 48. 45.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 28,30 m² v stavbe, súpis. č. 102506, na pozemku parc. č. 10319/1 na Odborárskom námestí 4-6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 49. 46.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 284,50 m² v stavbe, súpis. č. 3069, na pozemku parc. č. 2470 na Jasovskej 2 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 50. 47.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 903 vo výmere 280,53 m² v stavbe, súpis. č. 3069, na pozemku parc. č. 2469/1 na Jasovskej 4 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 51. 48.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 902 vo výmere 396,20 m² v stavbe, súpis. č. 3042, na pozemku parc. č. 2468/1 na Jasovskej 6 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 52. 49.Petícia: Za reguláciu poľovníctva v lesoparku (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov po 16:30 h)

 53. 50.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 54. 51.Interpelácie

 55. 52.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uzn. č. 346/2015 zo dňa 10.12.2015

 3. c.Informačný materiál o plnení opatrení k následnej finančnej kontrole č. 16/2014 dodržiavania VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 14/2012 o dani za ubytovanie, zameranej na ustanovenia § 7 VZN

  Materiály
 4. d.Informačný materiál o plnení k následnej finančnej kontrole č. 9/2015 – kontrola dodržiavania VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva

  Materiály
 5. e.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 6. f.Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016

 7. g.Informácia o pridelených bytoch za obdobie 4. štvrťroka 2016

 8. h.Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na nájom pozemkov, bytov a nebytových priestorov

 9. i.Informácia o stave predložených inventarizácií nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy zvereného do správy mestským častiam k 31.12.2016

  Materiály
 10. j.Informácia ku kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v tomto volebnom období na základe uznesenia č. 488/2016 časť C bod 1 zo dňa 26.5.2016

 11. k.Informácia o schválení projektového zámeru „Urban Manufacturing – Stimulating Innovation Through Collaborative Maker Spaces“/„Mestské dielne – Stimulácia inovácií prostredníctvom kolaboratívnych priestorov“

 12. l.Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie od 1. 1. 2016 do 31.12.2016 na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy a v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy

 13. m.Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016

 14. n.Informácia o trestných oznámeniach podaných za hlavné mesto SR Bratislavu orgánom činným v trestnom konaní v období od 01.1.2016 do 31.12.2016

  Materiály
 15. o.Informačný materiál k pozastavenému výkonu uznesenia č. 716/2017, 719/2017 a 722/2017 zo dňa 26.1.2017

 16. p.Informácia o plnení protikorupčného minima pre Bratislavu za rok 2016

 17. q.Informácia o dopadoch uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 691/2016 na ekonomicky oprávnené náklady a na rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy

 18. r.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Centrum voľného času, Gessayova 6, Bratislava

  Materiály
 19. s.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Centrum voľného času , Pekníkova 2, Bratislava

 20. t.Informácia o výsledkoch kontroly mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Centrum voľného času, Kulíškova 6, Bratislava

 21. u.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava

  Materiály
 22. v.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola Františka Oswalda, Daliborovo nám.2, 851 01 Bratislava

 23. w.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v príspevkovej organizácii Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Junácka 4, Bratislava

 24. x.Vyhodnotenie schvaľovacích uznesení MsZ, ktorých plnitelia sú rozpočtové a príspevkové organizácie hl. mesta SR Bratislavy – informačný materiál

  Materiály
 25. y.Informácia o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou vykonanou v dňoch 27.4.2016 až 13.5.2016 v ZOO Bratislava

  Materiály
 26. z.Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy

 27. aa.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac november a december 2016

 28. ab.Informácia o sprístupnení Auditu fungovania parkovacej politiky v Bratislave a jej mestských častiach

Nezaradené materiály

 1. 17.Návrh na vyhovenie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/1993 z 9.9.1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy "