Návrh uznesenia

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedobytnej pohľadávky v sume 325 223,07 Eur s príslušenstvom voči dlžníkovi JUVENUS s.r.o. (právnemu nástupcovi spoločnosti RIGHT STEP s.r.o.)

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v sume 325 223,07 Eur s príslušenstvom, ktoré pozostáva zo zmluvnej pokuty v sume 151 068,80 Eur a z úroku z omeškania v sume 50 235,84 Eur voči spoločnosti JUVENUS s.r.o., IČO: 35806559, so sídlom: Zámocká 22, 811 01 Bratislava.